Домашен помощник, санитар и болногледач
БЧК, НУЛЦ на БЧК, НУЛЦ, Лозен
16244
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16244,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Домашен помощник, санитар и болногледач“ с
хорариум 300 часа.

Хорариум теория 154 часа
Хорариум практика 146 часа
Общ хорариум 300 часа

Националният учебен център на БЧК е център за професионално обучение с лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение № 200512306/2006 год. Той предоставя качествено професионално обучение за квалификация и преквалификация на лица навършили 16 год. Центъра разполага с модерна, постоянно реновираща се учебно- материална база специално оборудвана за нуждите на учебната подготовка, и в интерес на обучаемите.
Методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти, подпомагащи социално-здравния сектор, еднакво значими, както за упражняващите професиите, така и за бенефициентите.
Формата на обучение в курса е дистанционна, с включени онлайн консултации и задължителни пет присъствени занятия по теория и практика. Всеки обучаем получава учебник и помощни учебни материали за подготовка. Ветреенето на курса е около два месеца.

След полагане на изпит по теория и практика обучаемите получат удостоверение за професионална квалификации по част от професия – 3-37.

Необходими документи за записване:

 

1. Заявление образец
2. Копие от лична карта
3. Копие от диплома за средно образование
4. Снимка паспортен формат
5. Медицинско свидетелство

Основни дидактически принципи:
Курсът се основава на принципите за обучение на възрастни, а преподаваният материал е ориентиран към ежедневието на клиентите и тяхната домашна среда.
Учебният материал се преподава така, че курсистите да имат възможност да упражняват необходимите дейности. Тематизирани са възможностите и границите на интервенции на курсистите. Курсистите представят доказателство за наученото чрез полагане на изпит.
Основни цели:
След преминаването на обучение, всеки успешно завършил курса за домашен помощник,
болногледач и санитар:
 • Може да се изразява вербално;
 • Запознат е с невербалния начин на комуникиране и го използва;
 • Информира за извършените от него наблюдения и евентуални промени;
 • Помага на пациента и/или поема задачи, свързани с полагането на грижи и съпровождането на пациента в рамките на дейностите от ежедневието на последния;
 • При извършването на служебните си задължения се съобразява с остатъчните
  възможности на пациента;
 • Засвидетелства уважение към пациента при общуването си с него;
 • Изисква помощ при критични или тежки ситуации;
 • Съблюдава мерките за опазване на собственото си здраве;
 • Съблюдава мерките за предотвратяване на болести и злополуки.
Това предпоставя придобиване на следните умения:
 • Разпознаване значението на различните начини на изразяване;
 • Възприемане и съобщаване за евентуални промени;
 • Съобразяване с потребностите и навиците и информиране на болногледаческия екип за тях;
 • Извършване на подпомагащи и обгрижващи мерки в рамките на дейностите от ежедневието;
 • Участие в оформянето на окръжаващата среда, в която пациентът може да се чувства добре;
 • Поддържане в изправност мебелировката, принадлежностите и уредите, във връзка с полагането на грижите;
 • Умения за изслушване и показване на разбиране;
 • Уважение към личността;
 • Извършване на болногледачески действия в сътрудничество с екипа;
 • Осъзнаване границите на собствените компетенции;
 • Грижи за сигурността на околната среда;
 • Съблюдаване на ситуациите свързани с предотвратяване на злополуки и болести на ежедневието;
 • Изграждане на собствено здравословно поведение;
 • Способност за разпознаване на тежките ситуации;
 • Организиране на собствената работа.
Това изисква познания относно:
 • Вербалното и невербалното комуникиране;
 • Възприемането и наблюдението;
 • Основните потребности на човека;
 • Анатомия и физиология, във връзка с практическата дейност;
 • Отклонения от нормалния здравословен статус (наблюдения върху болните в рамките на практическите дейности);
 • Извършване на болногледаческите процедури съобразно каталога със задачи;
 • Оформяне и поддържане на околната обстановка на пациента;
 • Познания за материалите и уредите, чрез които се полагат грижи;
 • Етика при полагане на грижите;
 • Близост и дистанция в сферата на полагането на грижи
 • Права и задължения при изпълняването на спомагателните функции;
 • Задължения, относно опазването на служебна тайна;
 • Болките, болезнените усещания и проявленията на болките;
 • Комуникиране в тежки ситуации;
 • Работа в екип при полагане на грижи;
 • Опазване на околната среда;
 • Познания за понятията здраве и болест, инвалидност, старост и сексуалност;
 • Профилактика на декубитус, пневмония и контрактури;
 • Хигиена;
 • Предотвратяващи злополуките мерки, в рамките на болногледаческото ежедневие;
 • Стрес;
 • Техники за почистване, материали за почистване и тяхната употреба.
Професионална подготовка

1. Социална политика Демография Статистика Социално осигуряване Здравно осигуряване
Социална медицина Социално подпомагане Социални услуги на хора с увреждания Теоретично задължителни 8
2. Здравословни и безопасни условия на труд. Теоретично задължителни 8
3. Теория на пазарното стопанство Икономика на труда Финанси Основи на правото Теоретично задължителни 8
4. Социални дейности за хора с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Финансиране на програми за интеграция на хора с увреждания Теоретично задължителни 8
5. Анализ и оценка на социалната работа с хора с хронични заболявания с физически и сензорни
увреждания Теоретично задължителни 8
6. Човекът, като био-психо-социален обект. Здраве. Болест Теоретично задължителни 4
7. Болка. Подходи за справяне. Рехабилитация Практическо задължителни 6
8. Теории за обслужването. Комуникации Теоретично задължителни 4
9. Самостоятелност и зависимост. Помощ. Да си помогнем сами Теоретично задължителни 4
10. Компетенции и задачи на домашния помощник, болногледача и санитаря Теоретично задължителни 4
11. Грижи и подпомагане на пациента в дома Теоретично задължителни 4
12. Грижи за тялото. Обличане Практическо задължителни 3
13. Грижи за лица с трайни увреждания Практическо задължителни 6
14. Дългосрочно полагане на грижи Теоретично задължителни 2

15. Грижи за сигурността на пациента в дома Теоретично задължителни 4
16. Интердисциплинарен екип. Работа с партньори. Практическо задължителни 3
17. Делегиране на задачи. Отговорности и дейности на домашния помощник Теоретично задължителни 4
18. Етико-деонтологични аспекти в работата на домашния помощник, болногледача и санитаря.
Казуси Теоретично задължителни 4
19. Етико-деонтологични аспекти в работата на домашния помощник, болногледача и санитаря.
Казуси Практическо задължителни 6
20. Грижи за почивка и сън Теоретично задължителни 4
21. Хранене. Теоретично задължителни 4
22. Хранене. Практическо задължителни 6
23. Грижи за отделителните процеси Практическо задължителни 6
24. Грижи за отделителните процеси Теоретично задължителни 4
25. Хронично болният човек. Грижи за хронично болния човек Теоретично задължителни 2
26. Хронично болният човек. Грижи за хронично болния човек Практическо задължителни 6
27. Грижи за възрастния човек Практическо задължителни 6
28. Грижи за възрастния човек Теоретично задължителни 2
29. Обсъждане и казуси Практическо задължителни 6
30. Дихателна система. Практическо задължителни 6
31. Дихателна система. Теоретично задължителни 4
32. Сърдечно-съдова система. Теоретично задължителни 4
33. Сърдечно-съдова система. Практическо задължителни 6
34. Телесна температура Практическо задължителни 4
35. Телесна температура Теоретично задължителни 4
36. Превенция. Подпомагане на здравето Теоретично задължителни 4
37. Движение Теоретично задължителни 4
38. Движение Практическо задължителни 4
39. Дезинфекция Практическо задължителни 10
40. Дезинфекция Теоретично задължителни 4
41. Обучение на близките на пациента Теоретично задължителни 4
42. Помощ на пациента и близките му при грижата за умиращия Теоретично задължителни 4
43. Помощ на пациента и близките му при грижата за умиращия Практическо задължителни 4

44. Да домакинстваме разумно в чуждия дом. Казуси Теоретично задължителни 4
45. Грижи в дома. Теоретично задължителни 4
46. Грижи в дома. Практическо задължителни 5
47. Документация. Казуси Практическо задължителни 4
48. Документация. Казуси Теоретично задължителни 4
49. Първа долекарска помощ Теоретично задължителни 10
50. Първа долекарска помощ Практическо задължителни 10
51. Компетенции и задачи на домашния помощник, болногледача и санитаря Практическо задължителни 12
52. Изпит Практическо задължителни 5
53. Изпит Теоретично задължителни 2
54. Свободно избираема подготовка: Умения и познания изискуеми за упражняване на професията
на домашния помощник. Практическо избираеми 22
55. Свободно избираема подготовка: Умения и познания изискуеми за упражняване на професията
на домашния помощник. Теоретично избираеми 8