Нормативни документи
БЧК, НУЛЦ на БЧК, НУЛЦ, Лозен
15883
page-template-default,page,page-id-15883,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Нормативни документи

 1. КОДЕКС на труда.
 2. КОДЕКС за социално осигуряване.
 3. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд.
 4. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите.
 5. ЗАКОН за здравето.
 6. ЗАКОН за храните.
 7. ЗАКОН за здравното осигуряване.
 8. НАРЕДБА № 1 от 7.07.1987 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води.
 9. НАРЕДБА № 1от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.
 10. НАРЕДБА № 2 от 19.05.1998 г. за управлението на фонд “Условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика.
 11. НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
 12. НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 13. НАРЕДБА № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия.
 14. НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 15. НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
 16. НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.
 17. НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали.
 18. НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
 19. НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
 20. НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
 21. НАРЕДБА № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 22. НАРЕДБА № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст.
 23. НАРЕДБА № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
 24. НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
 25. НАРЕДБА № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.
 26. НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
 27. НАРЕДБА № 4 от 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал.1, т.2 от Закона за защита срещу дискриминацията.
 28. НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
 29. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците,боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.
 30. НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.
 31. НАРЕДБА № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
 32. НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина.
 33. НАРЕДБА № 7 от 08.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите.
 34. НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
 35. НАРЕДБА № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.
 36. НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 37. НАРЕДБА № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството.
 38. НАРЕДБА № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност.
 39. НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби.
 40. НАРЕДБА № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици.
 41. НАРЕДБА № 8 за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи.
 42. НАРЕДБА № 8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
 43. НАРЕДБА № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
 44. НАРЕДБА № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
 45. НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.
 46. НАРЕДБА № 9 от 28.05.1994 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебната дейност на учениците.
 47. НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране.
 48. НАРЕДБА № 10 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.
 49. НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.
 50. НАРЕДБА № 11 oт 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
 51. НАРЕДБА № 11 от 02.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените за почивка на бременните жени.
 52. НАРЕДБА № 11 от 1993 год. за специалното работно облекло и предпазните средства.
 53. НАРЕДБА № 11 от 2005 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.
 54. НАРЕДБА № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.
 55. НАРЕДБА № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
 56. НАРЕДБА № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда.
 57. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
 58. НАРЕДБА № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина.
 59. НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.
 60. НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.
 61. НАРЕДБА № 19 от 2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
 62. НАРЕДБА № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.
 63. НАРЕДБА № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация – 2006 г.
 64. НАРЕДБА № 23 за съобщаването, регистрирането и отчитането на професионалните заболявания.
 65. НАРЕДБА № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства.
 66. НАРЕДБА № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
 67. НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите.
 68. НАРЕДБА № 50 от 28.12,2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт.
 69. НАРЕДБА № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал.
 70. НАРЕДБА № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
 71. НАРЕДБА за безплатно работно и униформено облекло.
 72. НАРЕДБА за договаряне на работната заплата.
 73. НАРЕДБА за допълнителните и други трудови възнаграждения.
 74. НАРЕДБА за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.
 75. НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
 76. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
 77. НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране.
 78. НАРЕДБА за комплексно оценяване условията на труд.
 79. НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността.
 80. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.
 81. НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.
 82. НАРЕДБА за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.
 83. НАРЕДБА за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст.
 84. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските.
 85. НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.
 86. НАРЕДБА за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване.
 87. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
 88. НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
 89. НАРЕДБА за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.
 90. НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж.
 91. НАРЕДБА за трудоустрояване.
 92. НАРЕДБА за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.
 93. НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
 94. НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
 95. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори.
 96. ИНСТРУКЦИЯ № 1 за обема и съдържанието на частта “Безопасност,хигиена на труда и пожарна безопасност” към проектите (обн. ДВ, бр.84 от 27.10.1981 г., в сила от 01.01.1982 г.).
 97. НОРМИ за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ.
 98. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
 99. ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа па електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.